Chronostalgia

Composed to accompany Zofie Lang's Chronostalgia.